Privacy Policy


Deze site valt onder het recht en de regels van Nederland en wordt gehost vanuit Nederland. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming (hieronder nader toegelicht).

Deze site is eigendom van en wordt onderhouden door Brondool B.V., en alle vragen m.b.t. privacy moeten in eerste instantie gericht worden aan Brondool B.V.. Houdt u er rekening mee, dat wij gegevens voor een bepaalde periode, zoals aangegeven in kopje: Hoe lang we persoonsgegevens bewaren, bewaren. Elke vorm van privacygevoelige informatie dat getoond wordt op publieke gedeelten van deze site, kunnen op schriftelijke verzoek gericht aan het onderstaand adres worden verwijderd. Houd u er rekening mee dat een kleine administratieve bijdrage gevraagd kan worden.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Brondool B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor-en achternaam
  • Zakelijke adresgegevens
  • Zakelijk telefoonnummer
  • Zakelijk e-mailadres
  • [indien van toepassing] Project informatie i.v.m. de desbetreffende producten

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@brondool.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Brondool B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van onze digitale nieuwsbrief
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Brondool B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Brondool B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Brondool B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Brondool B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@brondool.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Brondool B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Brondool B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@brondool.nl

Verzameling van data

Deze website verzamelt data in overeenstemming met het Nederlands recht. Deze website verzameld logs inclusief IP-adressen, maar geen persoonsgebonden data van bezoekers, de server logs worden gebruikt bij het opsporen van problemen binnen de site en zijn toegankelijk voor de politie en andere gerechtelijke autoriteiten in Nederland.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Deze website maakt gebruik van cookies om identificeerbaar gegevens op een systeem te bewaren. Deze gegevens bevatten o.a. informatie over het type browser of de taalinstellingen van een browser. Persoonlijke informatie die opgeslagen kan worden in een cookie is alleen beschikbaar voor een periode die u zelf aangeeft. Het is mogelijk uw browser zo te configureren dat het aanmaken van cookies voorkomen wordt. De volgende cookies worden gebruikt op onze website: Google Analytics

Contactopname

www.brondool.nl
Bruningweg 11
6827 BM Arnhem
+31 (0)26 36 11 220

Hans de Jong is de Functionaris Gegevensbescherming van Brondool B.V. Hij is te bereiken via hansdejong@brondool.nl